ویژگی های شاخص نرم افزار اتوماسیون اداری ابتکار پرداز

تعاریف مرتبط با اتوماسیون اداری

امکانات اتوماسیون اداری

 

امکان ايجاد و ثبت نامه هاي صادره، وارده و داخلي در سيستم به همراه ضمائم نامه

گزارشهای اتوماسیون اداری

ملاحظات امنیتی اتوماسیون اداری